תנאי שימוש

 

השימוש באתר UBUS כפוף לתנאי שימוש הר"מ:

התנאים המפורטים מטה יחולו על כל משתמש באתר UBUS ותנאי שימוש אלו הינם הסכם בין UBUS למשתמש באתר וזהו ההסכם המשפטי בין הצדדים.

מומלץ לקרוא בעיון טרם השימוש באתר.

 

הגדרות

 

בתנאי שימוש אלו יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:

"האתר" - אתר אינטרנט – www.ubus.co.il האתר כולל גם את כל התכנים המצויים בו ולרבות תכנים המוזנים ע"י חברות הנהלת האתר, חברות היסעים, לקוחות וכל גורם הרשאי להכניס מידע לאתר.

"הזמנה": ביצוע התקשרות לקבלת שירות הסעים באמצעות האתר. כל הזמנה תהא כפופה לתנאי השימוש האמורים מטה.

"הסעה": שירות הסעה אשר לגביו בוצעה הזמנה ובגינו נערכה/תערך התקשרות עסקית באמצעות האתר, במקרה זה הזמנה יכולה להיות מרובת תתי הזמנות והזמנות נלוות.

"הצעה": הצעת מחיר אשר הגישה חברת היסעים באמצעות האתר. כל הצעה כזו תכלול את ההתחייבויות/המסמכים המפורטים בתנאי שימוש אלה ובתנאי ההזמנה וההצע האמורים לעיל.

"התקשרות עסקית": התקשרות אשר נכרתה בין הלקוח, מבצע ההזמנה באמצעות האתר, בהתיחס לכל הצעה שהתקבלה ואושרה ע"י הלקוח/המציע במערכת האתר.

"אזור אישי": כניסה למשתמש רשום לאזור עבודה אישי בו המשתמש יוכל לראות בכל רגע נתון את ההזמנות שבוצעו בעבר ואלו שהוזמנו לעתיד.

"השירותים": כל אחד מן השירותים המפורטים באתר ואשר יפורסמו בו מעת לעת, לרבות אלה המפורטים מטה.

"לקוח" או "משתמש רשום": כל לקוח/גולש המשתמש באתר, בין אם נרשם ומשתמש באתר באופן קבוע ובין אם ביצע שימוש חד פעמי.

"מציע": חברת היסעים או קבלן הסעות אשר הגיש הצעה להתקשרות עסקית באמצעות האתר.

"אמצעי תשלום" - אמצעי תשלום המוכר על ידי החברה, מעת לעת, לצורך ביצוע שירותים.

החברה המפעילה את האתר – UBUS מבית אמסלם טורס בע"מ ח.פ. 511007692.

 

תנאים כלליים

 

האתר הנו פלטפורמה לניהול רכש והזמנות של היסעים עבור לקוחות מזדמנים, פרטיים, סוכני נסיעות, קבלני הסעות, מוסדות וכו'.

השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא בעיון את תנאי השימוש באתר וכי הוא מסכים לתנאים אלו ככתבם וכלשונם.

תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באתר בכל אמצעי תקשורת.

החברה המפעילה את האתר מוסמכת לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת שתחפוץ והמשתמש מאשר בזאת כי האחריות לשימוש באתר חלה באופן בלעדי על המשתמש באתר בכל רגע נתון.

כמו בכל אתר אינטרנט גם כאן יתכן ויהיו שיבושים טכניים להפעלת האתר ולכן החברה המפעילה את האתר לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו הגלישה באתר לא פעלה כסדרה ו/או ששירות כלשהו המסופק באמצעות האתר לא היה זמין או לא התבצע מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה טכנית המונעת מהמשתמש לבצע את הפעולה הדרושה לו.

תנאי שימוש אלו אמנם רשומים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויקראו גם בלשון נקבה כמו כן התנאים חלים על יחידים ותאגידים מכל סוג.

 

תיאור השירות

 

באתר זה ניתן לבצע הליכים תחרותיים בין מציעים ומזמינים המעוניינים לרכוש/למכור שירותי היסעים.

החברה המפעילה את האתר, מספקת שירות טכנולוגי, אשר אמור להוזיל עלויות למשתמש המזמין מחד ולמקסם השימוש ברכבי ההיסעים מאידך.

כל אחד מן השירותים האמורים באתר כפופים לתנאי השירות המוצע ולתנאי האתר אשר מפורסמים ומעודכנים מעת לעת באתר.

לחברה המפעילה תהא הזכות להוסיף/לגרוע או לקבל/לדחות כל הצעה שהיא והיא תהא סוברנית להחליט אלו הצעות יפורסמו באתר ואלו לא וללקוח/למציע לא תהא כל זכות לטעון טענה ולקבל פיצוי בגין הוראה זו.

לקוח המבקש להזמין באתר חייב להזדהות במילוי פרטים אישיים במקום המיועד לכך באתר, לאשר את תקנון האתר. החברה מפעילת האתר אמורה לאשר את הסכמתה להצטרפותו של הלקוח כ"לקוח רשום" באתר.

המשתמש באתר מצהיר כי הוא נושא תעודת זהות ישראלית תקפה או שהוא מורשה מטעם תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.

 

הזמנה והגשת הצעה

 

על הלקוח/המציע להכניס לפחות נתונים אלו למערכת האתר – יעד, מקום יציאה, נקודות עצירה (איסוף/פיזור/יעד סופי) בדרך, כמות הנוסעים תאריך ושעת הנסיעה.

החברה המפעילה את האתר אינה מתחייבת לתמחר בין כל חברות ההיסעים וכי היא תבצע את התמחור לפי ראות עינייה ושיקול דעתה הבלעדי.

יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין תנאי הזמנה כלשהי לבין התנאים באתר אזי יגברו תנאי ההזמנה הספציפית ולא תנאים אלו.

מעת פרסום ההצעה, מתחייבת חברת ההיסעים, שלא לעקוף את האתר ולא ליצור קשר ישיר מול הלקוח אלא באמצעות האתר בלבד בכדי לא לגרום לאי נעימויות בין הצדדים.

המציעים דרך האתר מתחייבים שלא לתאם ביניהם את המחירים אשר יוצעו באתר.

לחברה המפעילה את האתר תהא הזכות לבטל כל הצעה שהיא בכל רגע נתון מבלי שללקוח/המציע תהא הזכות לטעון כלפיה טענה כלשהי.

במידה ויהיה צורך באוטובוס ממוגן ירי או אבנים, תתווסף עלות נוספת של 25% מעלות הנסיעה.

 

בחירת ההצעה הזוכה וביצועה

 

ככל שיוצעו מספר הצעות, עבור הזמנה אחת, אזי ההצעה אשר תהא הזולה ביותר והמתאימה ביותר מכל ההיבטים והקריטריונים אשר הוגדרו ע"י הלקוח תבחר כהצעה הזוכה וביצועה יהיה כדלקמן:

 1. החברה המפעילה את האתר תשלח הודעה למזמין, באמצעות דוא"ל, לגבי פרטי ההצעה הזוכה.
 2. ההודעה ללקוח תכלול את פרטי ההצעה הזוכה אך לא תכלול פרטים מזהים לגבי המציע שהגיש את ההצעה הזוכה.
 3. הלקוח יתבקש לאשר הזמנת השירות, על פי תנאי ההזמנה וההצעה, וזאת על ידי לחיצה על כפתור "הזמן/אישור" וזאת בתוך פרק הזמן אשר הוגדר לכך.
 4. בלחיצה על כפתור "הזמן/אישור" מאשר הלקוח קיבול ההצעה ובפעולה זו הוא יוצר את ההתקשרות החוזית בינו לבין החברה המציעה.
 5. מעת אישור הלקוח את ההזמנה, החברה המפעילה את האתר, תגרע הזמנה/הצעה זו מהאתר וההזמנה תראה אך ורק באיזור האישי של הלקוח/המציע הרלוונטי.

 

עמלות

 

לצדדים המשתמשים באתר (לקוח/מציע) ברור וידוע כי החברה המפעילה את האתר גובה עמלות מההצעה הזוכה בשיעור הנתון לשיקול דעתה הבלעדי וכי לאף אחד מהצדדים אין ולא תהא טענה או תביעה לגבי גובה העמלה.

זכותה של החברה המפעילה את האתר לגבות את העמלות בכל דרך חוקית, לרבות על ידי ניכוי סכום העמלות מכל סכום שעל החברה להעביר למי מהצדדים.

המזמין באמצעות האתר יהיה החייב הבלעדי לתשלום הנקוב בהזמנה בכפוף לתנאי האשראי הספציפיים לכל הזמנה והזמנה.

התמורה בעבור השירות תשולם ישירות לחברה המפעילה את האתר והאחרונה תהא אחראית להעביר התשלום לספק נותן השירות דהינו חברת ההיסעים.

החברה המפעילה את האתר מעמידה אשראי ללקוחות או למוסדות גדולים. להסדרת אשראי, על הלקוח לפנות להנהלת החברה באופן ישיר או באמצעות האתר ולבקש העמדת מסגרת אשראי, יודגש כבר עתה כי כל מסגרת אשראי אשר תוקצה ללקוחות תבוטח וכי חברת האשראי תהא סוברנית להחליט למי היא מקצה אשראי ולמי לו ומהי מסגרת האשראי.

במידה והלקוח יהא חייב לחברה המפעילה את האתר סכום כשלהו אזי הלקוח מתחייב לשלם את חובו לחברה לאלתר, עם דרישתה הראשונה, וללא כל דיחוי ולחילופין מאשר בזאת הלקוח לחברה המפעילה את האתר - לחייב את כרטיס האשראי או את חשבון הבנק שלו בסכום החוב.

ביטול הזמנה יבוצע אך ורק לפי התנאים הספציפיים הנקובים בגוף ההזמנה ולחילופין על פי האמור מטה.

המזמין יהא מחויב למלא מידע אמיתי ומדויק באופן מושלם בכל השדות המבוקשים בטופס "מילוי פרטים אישיים" שבאתר בעת הרישום הראשוני לאתר.

באחריות המשתמש להודיע לחברה מפעילת האתר, על כל שינוי במידע האמור, כמו כן ידוע למזמין כי במידה ולא הודיע לחברה אודות שינוי כלשהו בפרטיו או בפרטי החברה אזי לחברה המפעילה לא תהא כל מחויבות כלפי השינוי האמור.

ידוע ללקוח כי פרטיו האישיים ופרטי הישות אותה הוא מייצג ישמרו בשרתי החברה מפעילת האתר באופן פרטי ודיסקרטי לחלוטין.

הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהחברה איננה קבלן היסעים וכי השירות אותו מעניקה החברה המפעילה את האתר הוא אך ורק שירות לניהול הליכים תחרותיים לשירותי היסעים.

החברה המפעילה את האתר אינה אחראית לאספקת השירותים אותם בחר הלקוח באמצעות האתר וכי רמת וטיב השירות גם הם באחריותו הבלעדית של הספק, קבלן ההיסעים, ובכלל זאת לרבות קבלת ו/או ביצוע ו/או היקף ו/או טיב ו/או איכות ו/או חוקיות השירותים האמורים.

המזמין לא יהיה רשאי להעביר או למכור את זכויותיו באתר או את הגישה לאתר לכל צד שלישי שהוא, כמו כן, לא יאפשר לכל צד ג' אחר לעשות שימוש בחשבונו באתר.

המזמין לא יעביר את הסיסמה והגישה לאתר לאחר.

החברה מפעילת האתר, שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר, באופן כללי או חלקי, למשך כל תקופה שתדרש על מנת לתמוך ולתחזק את האתר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה מפעילת האתר, לא תהא אחראית כלפי המשתמש באתר בגין נזקים או הוצאות או הפסדים כלשהם מכל מן וסוג שהוא שייגרמו או שעלולים להיגרם לו מחמת מעשה או מחדל של לקוח אחר או של צד ג', איתו התקשר באמצעות האתר.

בכל מקרה החברה המפעילה את האתר וכל מי מטעמה (לרבות העובדים והמנהלים) לא ישאו באחריות כלשהי כלפי המשתמש עבור כל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות ללא הגבלה, נזק עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי, או תוצאתי, בקשר עם שימושו באתר, בתכניו ובשירותיו, ולרבות ללא הגבלה, בגין איכות, דיוק, נכונות או תועלת במידע.

 

סמכות השיפוט

 

בכל מחלוקת שתתגלע בין הצדדים סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו ולשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בטבריה.

משתמש החפץ להגיש תביעה כנגד החברה, מפעילת האתר, מחוייבת לפנות בראש ובראשונה לחברה המפעילה את האתר בכתב ולתת לה שהות של 30 יום טרם יגיש תביעתו לבית המשפט.

 

הודעות

 

מסירת הודעות לחברה המפעילה את האתר יבוצעו בדואר רגיל לפי הכתובת: רחוב הפרחים 3 טבריה ולחילופין בדוא"ל בכתובת – [email protected].

 

ביטול הזמנה

 

המזמין יהיה רשאי לבטל את הזמנתו לשירות היסעים, בהודעה בכתב בלבד לספק השירות ולחברה המתפעלת, לפחות 7 ימים מראש. ובמקרה כזה לא יחויב בדמי ביטול ולספק לא תהא דרישה כלשהי מצד המזמין.

בכל מקרה בו המזמין ביטל את הזמנתו, בהתראה קצרה מן האמור לעיל, ויותר מ-24 שעות לפני המועד המיועד לנסיעה, הוא יחויב לשלם לחברה מפעילת האתר דמי ביטול של 25% מהנסיעה.

בכל מקרה בו המזמין ביטל את הזמנתו, בהתראה קצרה מ-24 שעות לפני המועד המיועד לנסיעה, הוא יחוייב לשלם לחברה מפעילת האתר 50% מהמחיר הנקוב בהזמנה המבוטלת.

בכל מקרה בו המזמין ביטל את הזמנתו, בהתראה הקצרה מ-12 שעות יחוייב המזמין לשלם לחברה המפעילה את האתר במלוא המחיר (100%) מהמחיר הנקוב בהזמנה המבוטלת.

 

ביטול הצעה מצד הספק

ספק השירות, קבלן ההיסעים, לא יהיה רשאי לבטל את ההתקשרות, ביחס לכל שירותי ההסעות שכלולים בה וטרם בוצעו, אלא במקרים הרשומים מטה:

 1. הפר המזמין הפרה יסודית, בהסכם ההתקשרות, בינו לבין הספק.
 2. במקרה בו נודע לספק כי הלקוח המזמין הנו חדל פרעון או הנמצא בהליך של פשיטת רגל, פירוק חברה, הקפאת הליכים וכו'.

חברת ההיסעים לא תהא רשאית לבטל הזמנת שירות שנרכשה דרך האתר אלא בתנאים הרשומים מטה:

 1. ספק השירות מצא שירות חלופי באותו המחיר ובאותה רמת שירות לכל הפחות.
 2. מסר הודעה בכתב למזמין השירות לפחות 6 ימים מראש.
 3. המזמין אישר בכתב ביטול השירות המוזמן.

 

הפרת הסכם

 

במקרה של הפרת ההסכם מצד הספק ביחס לשירות הסעה מסוים, במועד ספציפי, שבעטייה ספק השירות לא עמד בהתחייבויותיו ע"פ תנאי ההזמנה, דהיינו, במועד ספציפי ההסעה המבוקשת לא סופקה ובתנאים שנקבעו יחויב ספק השירות בעלות של הזמנת שירות הנסיעה מספק חלופי ובנוסף, בתשלום פיצוי מוסכם בשווי 20% ממחיר הנסיעה הספציפית, בגין עלות הטיפול מצד המזמין והנזקים הצפויים בגין העיכובים והנזקים הכרוכים בכך. המזמין יהיה רשאי לקזז את הסכומים האמורים מן התמורה המגיע לספק השירות בגין אותה נסיעה ו/או בגין נסיעות אחרות.

 

איחור באספקת השירות

 

יובהר, כי לצרכי סעיף זה במקרה שבו איחר ספק השירות באספקת השרות בעד 15 דקות לא יחשב הדבר איחור ולא יהיה בכך הפרה או ביטול של ההסכם בין הצדדים.

איחור באספקת השירות מעל 15 דק' תחייב את ספק השירות בתשלום 50 ₪ פיצוי מוסכם אל המזמין. איחור באספקת השירות בחצי שעה ולא יותר משעה תחייב את ספק השירות בתשלום 150 ₪ פיצוי מוסכם אל המזמין. איחור במעל שעה יחשב כהפרת הסכם כאמור לעיל.

במידה והמציע הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי ההליך יהיה המזמין רשאי אבל לא מחויב להכריז על המציע הבא במדרג ההצעות כזוכה בהליך.

כל צד להליך יהיה אחראי באופן בלעדי לתשלום המיסים אשר יחולו עליו כתוצאה מהשתתפות בהליך ככל שיחולו.

עד 60 דק' עיכוב בשעת הסיום (השעה שבה נפרדים סופית מהנהג) - ללא תוספת תשלום.

בהסעות שמסתיימות בשעות הלילה (אחרי השעה 20:00 ועד 4:00 לפנות בוקר) - עד 30 דקות עיכוב ללא תוספת תשלום.

 • במקרה של חריגה ממסלול הנסיעה הקבוע בהזמנה, ישלם המזמין לחברה תשלום נוסף בשיעור של 4.5 ₪ עבור כל ק"מ נוספים.
 • במקרה של חריגה ממסגרת הזמנים הקבועים בהזמנה, ישלם המזמין לחברה תשלום נוסף בשיעור של 200 ₪ עבור כל שעת נסיעה נוספת.
 • המזמין ו/או הנוסעים יהיו אחראים באופן בלעדי לשמירת כל ציוד שלהם ברכב ההסעה, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או גניבה של ציוד כאמור.
 • במידה ותתבצע נסיעה על כביש אגרה המזמין יהיה אחראי לתוספת תשלום ע"ס 75 ש"ח לכיוון.
 • המזמין יהיה אחראי לכל נזק שייגרם על ידי מי מהנוסעים לרכב כתוצאה משימוש שאינו סביר. המזמין יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לרכב כתוצאה מנסיעה שלא בכביש סלול.
 • הנהג רשאי להחליט לא לנסוע על כביש שאינו סלול או לחילופין שאינו בטוח לנסיעה.
 • המזמין יהיה אחראי לתשלום כל קנס שיוטל על החברה ו/או נהג הרכב כתוצאה מהתנהגות של מי מהנוסעים.
 • במקרה של תקלה ברכב ההסעה, תתקן החברה את התקלה ו/או תעמיד למזמין רכב חלופי עד 3 שעות ממועד הדיווח על התקלה לחברה, והדבר לא יקנה למזמין כל זכות תביעה כנגד החברה.
 • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להיעזר ו/או להעביר את ביצוע ההזמנה לחברת הסעות אחרת.
 • המזמין לא יהיה רשאי בשום מקרה לעכב או לקזז כל סכום מתשלום התמורה.
 • יום עבודה של נהג לא יעלה על 12 שעות רצופות ביממה לפי חוקי משרד התחבורה ובמקרה בו המזמין יחפוץ להאריך שעות אלו עליו יהיה לשאת בעלויות צירוף נהג נוסף או הזמנת כלי רכב חדש/נוסף.
 • באחריות המזמין ליצור קשר עם משרדי החברה עד 16 שעות לפני הנסיעה לקבלת פרטי הנהג.
 • בכל מקרה בו בוצעה הזמנה הכוללת כלי רכב צמוד מעבר ליום אחד אזי באחריות המזמין לספק לנהג הרכב (מכל סוג שהוא) לינה וכלכלה כמקבול בענף.

· חברתנו מתחייבת לתשלום לקבלן המבצע את השירות לפי תנאי תשלום שוטף+30.

· המזמין מתחייב לשלם לחברה, מפעילת האתר את התמורה בגין השירות לפי תנאי תשלום שוטף+30.